przejdź do treści
UE
dnia 07.06.2024 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego,

położonej w Gryficach przy ul. Dworcowej 22-23, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Gryfickiego, o pow. 0.1236 ha położona w centrum miasta Gryfice przy ul. Dworcowej 22-23, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1G/00030527/0, składająca się z działek:

Nr działki

Pow. (ha)

Zabudowania

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena

Wywoławcza (zł)

Wadium

(zł)

48/1

0.0560

-   budynek administracyjny nr 22 - 3 kondygnacje, pow. zabudowy 140 m2, pow. użytkowa 285,7 m2,

-   budynek administracyjny nr 23 - 3 kondygnacje, pow. zabudowy 270 m2, pow. użytkowa 534 m2;

-   garaż - 1 kondygnacja, pow. zabudowy 20 m2,

-   garaż - 1 kondygnacja, pow. zabudowy 40 m2.

 

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zapis w Studium Uwarunkowań

 i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice:

MC – obszary zabudowy śródmiejskiej.

1 600 000

300 000

48/7

0.0174

48/8

0.0405

48/9

0.0061

160/3

0.0036

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 oraz art. 29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 t.j.).

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w ścisłym śródmieściu miasta Gryfice. Sąsiedztwo i okolica to dworzec PKP, poczta, apteka, przychodnie lekarskie, przystanki komunikacji miejskiej, miejsca parkingowe, kamienice o funkcji mieszkalno-usługowej, zabudowa śródmiejska, sklep NETTO, dworzec PKS. Nieruchomość znajduje się około 350 m w linii prostej od Placu Zwycięstwa – centralnego punktu w mieście. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do publicznej drogi gminnej – ul. Dworcowej (droga utwardzona z chodnikiem). Kształt nieruchomości regularny, teren płaski, dostęp do infrastruktury technicznej dobry – uzbrojenie: energia elektryczna, woda, kanalizacja i gaz.

Nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, który jest w trakcie wygaszenia.

Nieruchomość nie jest objęta rejestrem zabytków województwa zachodniopomorskiego, natomiast wpisana jest w wykazie obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków gminy Gryfice.

Nieruchomość nie jest obciążona innymi prawami, roszczeniami, ograniczeniami i obciążeniami hipotecznymi.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 2 września 2024 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Okazanie nieruchomości nastąpi w dniu 12 lipca 2024 r. w godz. od 1100 do 1200, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26 kwietnia 2024 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy.

Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Koszarowa 4, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3846450 w. 741, 740. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.

Do pobrania:

- mapa zasadnicza

- opis nieruchomości

- zdjęcia nieruchomości
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA